×

Humanista Hősök
Joss Whedon: Bosszúállók
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 05. 13

Bizony, a gyerme­teg elemek­ből és klisé­halmaz­ból végül egy vér­beli 21. szá­zadi film szüle­tett. A könnyed hang­vétel mel­lett érző­dik vala­mi fenye­gető is, ugyanaz a bizony­talan légkör ural­kodik a filmen, mint amit ma a világ­politi­kában vagy a minden­napi élet­ben tapasz­talunk. Csak úgy roha­nunk ide-oda, semmi sem időt­álló, nincse­nek fix pontok.
Tovább

Attrakció!
Peter Berg: Csatahajó
Szegheő Csaba 2012 // 05. 09

A Csatahajó című film vér­beli attrak­ciós mozi, ami látvány­elemei­vel percen­ként passzí­rozza néző­jét a szé­kébe. A vászon minden négyzet­centijé­ről szá­mító­gépes effek­tektől meg­ele­vene­dett vizu­ális úthen­gerek rob­bannak elő és dübö­rögnek keresz­tül rajtunk, mi pedig akkor járunk a leg­job­ban, ha ön­ként meg­adjuk magun­kat az élve­zetnek.
Tovább

Feljegyzések a bordélyházból
Bertrand Bonello: Bordélyház
Varga Viktor 2012 // 05. 09

Bertrand Bonello filmjé­nek témája nem új, viszont a hozzá­állása a kérdés­hez (meg­jegy­zem, rend­kívül proble­matikus kérdés­hez) annál inkább szo­katlan. A 19–20. század fordu­lójának egy nép­szerű párizsi bordély­házában járunk, annak minden­napjaiba tekin­tünk bele, és egé­szen annak alkonyáig kísér­hetjük figye­lemmel a műintéz­ményt.
Tovább

Ketten jöttek…
Sławomir Mrożek: Próféták
Kovács Natália 2012 // 05. 09

A rendezés – a Mrożek-szöveg­ben rejlő­kön túl is – számos problé­mát vet fel. Úgy mint az elnyo­más vagy a népes­ség mérték­telen és mérsé­kelhetet­len növeke­dése, a más­ság és a válto­zások el nem foga­dása. Mégis, a köz­ponti kérdés a látszat­világ, vagyis a világ látsza­ton ala­puló műkö­dése.
Tovább

Élet: Yes! Halál: No!
Geoffrey Enthoven: Hasta la vista!
Mészáros Csaba 2012 // 05. 04

Őszintén szólva, a film tartal­mának elolva­sása után erős fenn­tartás­sal mentem el meg­nézni azt. De kelle­mesen csalód­tam. Mert jó érzék­kel humo­rizál, és még jobb érzék­kel hívja fel a figyel­met a fogya­tékkal élőkre, akik ugyan­úgy vágya­koznak és álmo­doznak, mint bárki más. Mert az élet­ösztön még a kilátás­talan hely­zeten is átüt. És ha vala­kiben fel­merül, hogy meg­nézze-e az Hasta la vista!-t, akkor csak azt tudom neki mon­dani: Igen!
Tovább

Szavakkal nem lehet ölni
Paul Weitz: Mocsokváros utcáin
Hevér Dániel 2012 // 05. 04

Paul Weitz filmje apa és fia kiüre­sedett, gyakor­latilag alig létező kapcso­latára kon­centrál. Ennek bemuta­tása azon­ban sokkal nehe­zebb feladat, mint elsőre gondol­nánk, ugyanis vala­minek a hiányát filmen nagyon nehéz meg­jele­níteni.
Tovább

Rómeó és Júlia harca Ádámért
Valérie Donzelli: Szemünk fénye
Szegheő Zoltán Antal 2012 // 04. 23

A Szemünk fényében azt kísér­hetjük figye­lemmel, hogy Roméo és Juliette miként küz­denek nemcsak Adam életé­ért, hanem egymás­hoz fűző­dő köte­lékük élet­ben tartá­sáért. A filmnek sikerül elke­rülnie az érzel­mes téma­válasz­tásból faka­dó hibá­kat, így az emberi éle­tért vívott harc méltó és kife­jező ábrá­zolá­sának tekint­hető a jelen­korban.
Tovább

Das Licht Hinter Deiner Stirn
A homlokod mögött a fény
Sebők Melinda 2012 // 04. 23

Jakatics-Szabó Vero­nika nem értel­mezi Rónai-Balázs Zoltán verseit, hanem szinte minden egyes sort szó szerint próbál meg­raj­zolni: a liba­bőrös háza­kat, az aszfalt ösvé­nyein robo­gó ember­sort, a napi robo­tot, az utca árnyait és fényét, az egye­düllét kávé­ízű könnyű­ségét. E verskép­regényben az iro­dalom és a képző­művé­szet rend­hagyó talál­kozá­sának lehe­tünk tanúi.
Tovább

Az ember helye
Természetes Vészek Kollektíva: Végtelenbe zárva
Kovács Natália 2012 // 04. 23

Nem lehetne ponto­san meg­mon­dani, hogy ki az a nő, aki az üveg­dobozban tartóz­kodik. Egyedül rab­sága az, ami biztos­nak tűnik. Már a cím is erre utal, s erre enged követ­kez­tetni bezárt­ságá­nak látvá­nya is. Ijesztő sze­meivel olykor felénk, nézők felé tekint, egy darabig értet­len­kedik, tapo­gató­zik az üve­gen, de kép­telen át­törni azt.
Tovább

Nincs csoki
Roger Donaldson: A bosszú jogán
Szegheő Csaba 2012 // 04. 15

Mert A bosszú jogán kelle­mes kis akció­film, ami küsz­ködik ugyan kisebb-nagyobb hibák­kal, és élve­zetes darab is lehet­ne, ha a kezde­tekkor nem tette volna önma­gának túl magas­ra a lécet. Így viszont jókora hiány­érzet­tel távozunk a vetítő­terem­ből, halkan mor­molva az una­lomig kopta­tott frázist: ebből a film­ből sokkal töb­bet is ki lehe­tett volna hozni.
Tovább

Kritikaíró pályázat 2018

A Kortárs folyóirat pályázatot hirdet kritikusok számára.

Bővebben

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs áprilisi száma

Bővebben