×

Romantikus irritáció
Mia Hansen-Love: Viszlát, első szerelem
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 06. 07

Egy merész ugrás­sal azt is mond­hatjuk, ez amolyan Alkonyat-mozi, vám­pírok nélkül. Persze, a helyzet nem annyira komoly­talan, de az biztos, hogy köze­lebb állunk egy átla­gosan gyenge roman­tikus mozi­hoz, mint egy érett és szív­melen­gető francia finom­sághoz.
Tovább

…én, elromlott extrapéldány…
Hullám és gumikötél – Nők Szabó Lőrinc életében
Asztalos Emese 2012 // 06. 07

Szabó Lőrinc „telhe­tetlen aljassá­gának” és „tanul­mányozó ösztö­nének” rövidke anyaga hangzik el a Katona József Szín­házban Hullám és gumi­kötél címmel, a darab értel­mez­hető­ségét némileg átszűr­ve a nők bioló­giai és társa­dalmi nemének, illetve szere­peinek ütköz­teté­sével az 1920-as, ’30-as évek Buda­pestjén. Azonban korántsem bizonyos, hogy mono­dráma és filolo­gikus adat­közlés ele­gendő mind­ehhez.
Tovább

Kisfiús profizmus
Leander: Szívidomár
Fejes János 2012 // 06. 07

Nyilvánvaló, hogy egy, főleg az első album alapján nem érde­mes meg­ítélni egy bandát, de a lemezen hallottak minden­képpen azt mondatják velem, hogy bár egy nagyon össze­szedett és kigon­dolt koncep­ciójú csapatról és kiad­ványról van szó, ez mégsem elég másra, mint a pop­kultúra díjainak besöpré­sére.
Tovább

Egy csoda illusztrációja
Ian Higgins, Dominic Higgins: Fatima – A 13. napon
Rédai Gergely 2012 // 06. 03

A végered­mény egy töre­dezett, időnkét giccses, időn­ként pedig túl szürke egy­veleg, ami nem átélhe­tővé teszi a bemu­tatni kívánt nem hétköz­napi esemé­nyeket, pusztán a készí­tők múlt­idéző nyelvén illuszt­rálja a csodát. A fatimai emberek reak­cióit csak egy-egy villa­násban lát­hatjuk, így nem válik élővé az ese­mény­sor, nem tudunk igazán bevo­nódni a törté­netbe.
Tovább

„Fel nem röppen, – soha már!”
James McTeigue: A holló
Mészáros Csaba 2012 // 06. 03

Tudod, vannak azok a filmek, amelyek már annyira könnyűek, hogy elszáll­nak az univer­zum éjsötétjébe. És A holló is úgy repül, ahogy egy holló­hoz méltó (elnézést...), Poe-hoz viszont kevésbé. Nem mintha a törté­net nem lenne jó, mert az Poe emlé­kéhez illő, a megvaló­sítás és a színészi játék azon­ban elmarad a várttól. A nyomo­zós, bűn­tényt fel­tárós filmekre pedig minden esetben rányomja bélye­gét az, ha kis költség­vetésű moziként túl nagyot vállalnak („sokat akar a szarka”-effektus, hogy követ­keze­tesen folytas­suk a madár­hason­latot).
Tovább

„Pesti road-movie”
Faragó Zsuzsa, Forgács Péter: Négyeshatos
Kovács Natália 2012 // 06. 03

Nagyon szórakoz­tató, közben kicsit vonta­tott, alap­vetően komoly, itt-ott szomorú, meg­rázó, szür­reális vagy tragi­komikus. Mint maga az élet. Kellő­képpen magyar, de egyáltalán nem magyar­kodó. Önironikus, de nem önosto­rozó. Egysze­rűen szelle­mes és kelle­mes, élvez­hető, de egyáltalán nem felszínes. Felvet olyan problé­mákat, melyeken tényleg érdemes elgon­dolkozni.
Tovább

Hagyomány és szégyen
Radu Mihăileanu: Asszonyok kútja
Hevér Dániel 2012 // 05. 30

Radu Mihăileanu új filmje az iszlám társa­dalom­ban a nők által betöl­tött szere­pet elemzi egy konkrét problé­mán keresztül. Az arab faluban, ahol a tör­ténet játszó­dik, nincs ivóvíz­hálózat, így a falu határán túlról egy mere­dek, sziklás hegy­oldalon álló kútból kell nap mint nap a vizet hordani a faluba – a nőknek. Ám nemcsak ez, hanem gyakor­latilag minden más munka is az ő fela­datuk, a férfiak napjaikat ügyes-bajos dolgaik megbeszé­lésével, és egész napos teáz­gatással töltik.
Tovább

Szó szerint
Panodráma: Tanulni, tanulni, tanulni
Kovács Natália 2012 // 05. 30

Schermann Márta rende­zésében szóba kerül a cigány­kérdés, a szegre­gáció és integ­ráció problé­mája, tanár­verő diákok és diák­verő tanárok, keret­létszám-csökken­tés a felső­oktatás­ban, az iskola befe­jezése utáni elhelyez­kedés nehéz­ségei – vagyis jó magyar módra minden, amin kese­regni lehet vagy szokás, és semmi, aminek örül­hetnénk, amit értékel­hetnénk.
Tovább

Jó sorok, rossz sorok
Závada Péter: Ahol megszakad
Toroczkay András 2012 // 05. 30

Puzsér Róbert, hazánk leg­újabb meg­mondó­embere több nyilvá­nos fórumon, például az RTL Klub Fókusz című műso­rában kijelenti, hogy a kortárs költé­szetet nem az Írók boltjában és nem a könyvtár­ban kell keresni; szerinte a kortárs költészet ma kizárólag az Akkezdet Phiai. Ezzel egy időben a Libri Kiadónál, egy verses­könyvhöz képest nagy siker­rel jelenik meg Závada Péter első kötete, az Ahol megszakad. Mint a fül­szöveg­ből kiderül: kamasz­korától az Akkezdet Phiai rap­duó és slam poetry csapat tagja. Akkor most hol is keres­sük hát a költé­szetet?
Tovább

Mindenkinek, aki szereti
Boaz Yakin: A biztonság záloga
Debreczeni Márton 2012 // 05. 24

Einstein szerint mind­annyian zsenik vagyunk, de ha egy halat az alap­ján ítélünk meg, hogyan tud fára mászni, akkor az egész életé­ben osto­bának fogja gon­dolni magát. Nézzünk szembe a tények­kel: A bizton­ság záloga a könnyű szóra­kozás szerel­meseinek készült, nem pedig létünk sors­kérdé­seit hiva­tott fesze­getni. Miért akar­nánk fára má­szatni ezt az egy­ügyű kis halat, ha olyan kedve­sen elúsz­kál a tóban a többi közt?
Tovább

Pályázat

A Kortárs folyóirat pályázatot hirdet tudományos értékezés készítésére.

Bővebben

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

A Kortárs szeptemberi számából ajánljuk

Tandori Dezső: Tematizálatlan 

Oravecz Imre: Ókontri

Márkus Béla: Röpiratok változatai. Csoóri Sándor a hatalom látóterében, 1. rész

Tanos Márton: A befogadás kínjai. Művészetproblematika Krusovszky Dénes Múzeum, nappal és Múzeum, éjjel című verseiben

Palojtay Kinga: Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér

Bővebben